W najnowszym wydaniu:

01
Warszawska Gazeta 52/2022

Życzenia na nowy rok 2023

Wolność słowa dla patriotów

Krystyna Górzyńska

Czy sądy lekarskie karzące lekarzy zawieszeniem praw do wykonywania zawodu za publiczne wypowiedzi na temat metod ochrony zdrowia publicznego podczas „pandemii” uwzględniają treść Konstytucji? W sposób oczywisty – nie. Przypomnijmy zatem stwierdzenia zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2008 r. sygn. SK 16/07.

Trybunał podkreślił, że stosownie do art. 54 ust. 1 Konstytucji: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. I przywołał wiele orzeczeń:

„Przez «pogląd» w rozumieniu art. 54 ust. 1 Konstytucji rozumie się nie tylko wyrażanie osobistych ocen co do faktów i zjawisk we wszystkich przejawach życia, ale również prezentowanie opinii, przypuszczeń, prognoz, ferowanie ocen w sprawach kontrowersyjnych, a także informowanie o faktach, tak rzeczywistych, jak i domniemywanych (zob. wyroki TK z: 5 maja 2004 r., sygn. P 2/03, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 39; 20 lutego 2007 r., sygn. P 1/06, OTK ZU nr 2/A/2007, poz. 11 oraz P. Sarnecki, uwaga 5 do art. 54, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003).