W najnowszym wydaniu:

01

Libido serviendi

Spełniając błaganie arcybiskupa i potępiając apostazję, jakiej dopuściła się modernistyczna sekta, która tymczasowo okupuje Watykan, módlmy się do Pana w Trójcy Jedynego, Pana Historii, by zainterweniował ku naszej pomocy tak, by wrogowie nie pysznili się nad naszą niedolą i nie szydzi z kultu Wszechmogącego.

Kiedy protestantyzm na stałe zatriumfował w państwie Sinobrodego, Anglia stała się głównym eksporterem wywrotowych idei na kontynent. Ich pasem transmisyjnym były loże masońskie. Nowe ideologie były główną bronią Anglii, która za pomocą tajnej operacji znanej historii jako „Oświecenie” zdołała podkopać i zniszczyć absolutyzm Bourbonów. Początkowo głównym ideologiem masonerii był Voltaire, angielski agent wpływu, którego zawołaniem było: Écrasez l’infâme! Miał na myśli oczywiście wiarę w Jezusa Chrystusa, tego samego, którego wzywał na łożu śmierci. Z biegiem stuleci jednak stosunek masonerii do Kościoła katolickiego uległ przeobrażeniu. Tak że obecnie już nie chce go niszczyć, ale w myśl wskazówek G.H. Wellsa zawartych w „Otwartej konspiracji”: przejąwszy jego ciało kierownicze, transformować, używać jego struktur jako szalunku i zaplecza pod budowę nowych światowych porządków, nowej światowej religii. Obecnie najwyższa biurokracja kościoła jest kontrolowana przez masonerię, dążącą do wprowadzenia tego, co już oficjalnie nazywa się „Wielkim Resetem”. Trudno co do tego mieć jakiekolwiek wątpliwości, zawłaszcza w dziś w maju Anno Domini 2021.