§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie polegającym na rozwiązywaniu krzyżówek i innych zabaw umysłowych (dalej: „Krzyżówka”) publikowanych co tydzień tygodniku „Warszawka Gazeta” (dalej: „Konkurs”) oraz zaproponowaniu własnej łamigłówki/krzyżówki.
 2. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród jest FreeDomMedia Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37 lok. 23, 02-672 Warszawa, NIP: 701-028-67-05, KRS: 0000382097 (dalej: Organizator)
 3. Konkurs trwa do końca października 2021 r.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne, a udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu przez osobę biorącą w nim udział (Uczestnika).
 5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020, poz. 2094).
 7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2
Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  • weryfikacja prawidłowości przesłanych rozwiązań Krzyżówki,
  • przyznawanie nagród,
  • prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, jak również osoby najbliższe wobec tych osób.
 3. Udział w Konkursie polega na:
  1) prawidłowym rozwiązaniu łamigłówek i krzyżówek zamieszczonych w kolejnych numerach „Warszawskiej Gazety” w miesiącu październiku 2021
 4. 2) przesłaniu rozwiązań wszystkich łamigłówek i krzyżówek publikowanych w danym numerze do Organizatora oraz załączeniu kuponu publikowanego w danym numerze „Warszawskiej Gazety” (UWAGA! Kserokopie i odpisy nie będą uwzględniane przy przyznawaniu nagród) oraz podania danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numeru telefonu) i zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 5. Zaproponowaniu jednej własnej łamigłówki/rebusu/krzyżówki i przysłaniu jej do Organizatora.
 6. Zaproponowana łamigłówka/krzyżówka musi być autorskim pomysłem Uczestnika. Wszelkie kopie i plagiaty opublikowanych wcześniej łamigłówek/krzyżówek nie będą mogły brać udziału w konkursie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich w razie skopiowania cudzych pomysłów, w tym odpowiedzialność prawną i finansową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dopuszczenie się przez uczestnika plagiatu/kradzieży cudzych pomysłów na łamigłówkę/krzyżówkę oraz za nadesłanie przez Uczestnika łamigłówek/krzyżówek wcześniej gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie opublikowanych.
 7. Z jednego adresu może zostać zgłoszony tylko jeden Uczestnik.
 8. Uczestnik, niezależnie od ilości wysyłanych rozwiązań i zaproponowanych łamigłówek/krzyżówek może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 9. Wśród Uczestników, którzy przyślą prawidłowe rozwiązania, zgodnie z pkt. 1-7, zostanie wyłoniony Laureat Konkursu. Laureatem zostanie osoba, która spełni powyższe kryteria i nadeśle najciekawszą łamigłówkę/krzyżówkę. O wygranej w konkursie Uczestnik będzie informowany telefonicznie. W przypadku nieodebrania telefonu, Uczestnik wypada z listy Zwycięzców i wykonywany będzie telefon do osoby której łamigłówka/krzyżówka zajmie drugie miejsce. Odmowa podania danych w „Warszawskiej Gazecie” zgodnie z pkt. 10 poniżej oznacza utratę prawa do odebrania nagrody.
 10. Dane Laureata konkursu, zawierające jego imię i nazwisko oraz miejscowość, zostaną opublikowane w „Warszawskiej Gazecie” przy publikacji zwycięskiej łamigłówki.
 11. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora pocztą/przekazem pocztowym w terminie 14 dni od daty ukazania się numeru z łamigłówką/krzyżówką Laureata na adres wskazany przez Uczestnika,
 12. Wszelkie obciążenia podatkowe związane z wygrana zobligowany jest pokryć Uczestnik.
 13. Uczestnicy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażają pisemną zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora (Administrator Danych Osobowych) w celach związanych z organizacją Krzyżówki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
  udostępnienie swoich danych osobowych Wydawcy wyłącznie w w/w celu. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród. Dane osobowe po ich
  wykorzystaniu zostaną przez Wydawcę niezwłocznie usunięte.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 3. Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie na adres Organizatora.
 4. Reklamacje Uczestników dotyczące konkursu będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej www.warszawskagazeta.pl. Skrócona wersja regulaminu jest publikowana przy danej Krzyżówce wraz ze wskazaniem publikacji pełnej wersji Regulaminu .
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego