[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][tdb_title tdc_css=”eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXRvcCI6IjI1IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==”][td_block_text_with_title]

Regulamin strony internetowej www.warszwskagazeta.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.warszawskagazeta.pl. sprawa i obowiązki Użytkowników oraz Świadczeniodawcy związku ze świadczeniem przez Świadczeniodawcę Usług odpłatnych i nieodpłatnych.

 2. Serwisy są wydawanymi elektronicznie dziennikami w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r., wydawanymi przez FreeDomMedia sp. z o.o.

 3. Umożliwienie korzystania z Serwisów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Świadczeniodawcę na rzecz Użytkowników,
  w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.

 4. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisów jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet, z zastrzeżeniem, iż świadczone przez Świadczeniodawcę Usługi mogą mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny, a skorzystanie z nich może wymagać założenia Konta Czytelnika w Serwisie.

 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisów w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 6. Korzystając z Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

 7. Definicje:
  a) Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać
  przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
  b) Kanały RSS – dokument, który zawiera nagłówek bądź skróconą formę wiadomości pochodzącej z Serwisu. Pozwala on na bieżąco informować użytkowników o nowo zamieszczanych artykułach, nowinkach, czy ogłoszeniach pojawiających się na stronach internetowych, bez konieczności odwiedzania poszczególnych witryn;
  c) Komentarz – opublikowane przez Użytkownika teksty, obrazy, wypowiedzi, wpisy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne
  dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać
  automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Świadczeniodawcę;
  d) Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby
  rejestracji w Serwisie;
  e) Materiał – każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w Serwisie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym;
  f) Newsletter – w ramach korzystania z Serwisu, Świadczeniodawca zapewnia przesyłanie wybranych przez siebie, najnowszych
  materiałów dostępnych w Serwisie w formie Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania;
  g) Regulamin – Regulamin serwisów internetowych, wydawanych przez Świadczeniodawcę
  h) Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Świadczeniodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Świadczeniodawcę, dostępnych pod adresem www.warszawskagazeta.pl
  i) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Śwaidczeniodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
  j) Świadczeniodawca –FreeDomMedia Sp. z o.
  k) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  korzystająca z Serwisu poprzez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;
  l) Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Serwisu za pomocą serwisu Facebook;

  II. USŁUGI

 1. Do Usług oferowanych przez Świadczeniodawcę należą w szczególności:

  • możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, video, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu;

  • Możliwość dostępu do zamkniętych, odpłatnych treści udostępnionych w Serwisie;

  • Możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Serwisie polegająca na dodawaniu Komentarzy oraz ich wyświetlaniu w
   Serwisie przez Usługodawcę;

  • Możliwość założenia Konta Użytkownika;

  • Możliwość otrzymywania Newslettera przez Użytkowników, którzy wybiorą taką opcję;

  • Możliwość udziału przez Użytkownika w sondach przygotowanych przez Świadczeniodawcę;

  • udostępnianie Użytkownikowi dostępu do treści publikowanych w telewizji www.pl1.tv p;

  • możliwość zadawania Świadczenniodawcy drogą mailową pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;

  • możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych w Serwisie;

  • możliwość zakupu elektronicznej subskrypcji, zgodnie z osobnym regulaminem (regulamin usługi subskrypcji)

 2. Korzystanie z dodatkowych usług Świadczeniodawcy lub podmiotów z nim współpracujących może zostać określone w dodatkowych regulaminach, których akceptacja będzie warunkiem korzystania z tych usług/

 3. Aby korzystać z serwisów Świadczeniodawcy Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet z aktualną przeglądarką.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. W myśl niniejszego regulaminu Świadczeniodawca świadczy określone w nim usługi drogą elektroniczną.

 2. Świadczeniodawca dołoży wszelkich starań, żeby serwis funkcjonował w sposób ciągły, ale zastrzega, że mogą wystąpić przerwy w dostępie do serwisu wynikające ze zdarzeń od niego niezależnych lub spowodowane np. aktualizacją stron, zmianą ich wyglądu, naprawianiem usterek, niwelowaniem wirusów lub ataków hakerskich itp. Świadczeniodawca dołoży wszelkich starań, aby awarie takie usunąć jak najszybciej i przywrócić działanie strony internetowej.

 3. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w serwisie treści, a w szczególności treści
  zawartych w Komentarzach, publikowanych automatycznie lub bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.

 4. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników do podjęcia lub zaniechania podjęcia określonych działań.

 5. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za
  pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji. Świadczeniodawca nie ponosi też odpowiedzialności za skutki awarii Serwisów, w tym w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

 6. Świadczeniodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w serwsie są jego własnością na mocy prawa autorskiego. Jakakolwiek forma ich kopiowania, rozpowszechniania w Internecie, tworzenia z nich własnych materiałów i inne formy korzystania z treści zamieszczonych w serwisie, wykraczające poza granice dozwolone prawem, jest zabronione.

 7. Świadczeniodawca nie udziela do treści będących jego własnością lub udostępnianych serwisie jakichkolwiek praw do ich wykorzystania ani licencji. Wykorzystywanie treści udostępnionych w ramach Kanałów RSS wymaga uzyskania zgody na ich wykorzystywanie od podmiotów podanych w treści informacji jako ich źródło. Jedynym wyjątkiem jest korzystanie treści w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego.

 8. Użytkownik korzystając z serwisu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. Ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie swoje działania związane z korzystaniem z serwisu, w szczególności za naruszenia dóbr osobistych, wyrządzenie szkody lub krzywdy.

 9. Jeśli Użytkownik korzysta z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Świadczeniodawca może ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do serwisu lub Usług.

 10. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności funkcjonowanie serwisu, jak również za treści, które ukażą się w serwisie na skutek zaatakowania go przez wirus komputerowy, włamanie na serwis osób/podmiotów trzecich, przejęcie administrowania serwisem przez podmioty trzecie na skutek działań przestępczych i inne zdarzenia, które doprowadzą do zmian w treści serwisu bez wiedzy u zgody Świadczeniodawcy.

 11. Świadczeniodawca nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za szkody i krzywdy jakich doznają na skutek zdarzeń opisanych w punkcie 10 powyżej, w szczególności za zaatakowanie ich komputerów przez wirus na skutek uprzedniego zainstalowania go w serwisie przez osoby trzecie.

  IV. UŻYTKOWNICY

 1. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

 2. W przypadku rejestracji za pomocą serwisu Facebook lub innego ujawniającego dane Użytkownika w tym jego wizerunek/wybrany awatar, Użytkownik akceptuje rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Świadczeniodawcę tych danych/wizerunku/awatara obok komentarzy zamieszczanych przez Użytkownika w serwisie.

 3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z
  imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Świadczeniodawcy sublicencję na komentarze.

 4. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

 5. Wyświetlanie Komentarza Użytkownia, związanego z określonym materiałem opublikowanym w sersie, będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Komentarz dotyczy.

 6. Jeżeli Komentarz stanowi utwór, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  Użytkownik udziela Świadczeniodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z komentarza jako utworu na następujących polach eksploatacji:

  • – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
   drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
   najem oryginału albo egzemplarzy;

  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie,
   wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
   mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 7. Świadczeniodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji innym podmiotom.

 8. Użytkownik zezwala Świadczeniodawcy na modyfikowanie Komentarzy, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, lub włączanie Komentarza lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.

 9. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Świadczniodawcę praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.

 10. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, jak również wulgaryzmów, reklam, reklam „ukrytych”, wszelkich form promocji, kodów promocyjnych, treści PR, komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych, treści pochodzących od osób trzecich, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu.

 11. Zakazane jest publikowanie treści niezgodnych z prawem, w tym szczególnie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści wymierzonych w interes państwa polskiego, treści stanowiących tajemnicę państwową.

 12. Zakazane jest publikowanie treści w języku innym niż język polski.

 13. Użytkownik zamieszcza Komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 14. Użytkownik umieszczający Komentarze oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, wyświadczenia komuś szkody lub krzywdy.

 15. Użytkownik oświadcza, że umieszczenie jego komentarzy lub innych wpisów, nie spowoduje powstanie wobec Świadczeniodawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, jak też, że nie spowoduje naruszenia przez Usługodawcę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jakiekolwiek naruszenie powyższego oświadczenia przez Użytkownika, spowoduje zwolnienie Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia, a Użytkownik naprawi Świadczeniodawcy, osobom
  trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę lub krzywdę, w razie sporu sądowego lub jakikolwiek żądań odszkodowawczych wobec Świadczeniodawcy, na pierwsze żądanie pokryje wszystkie kwoty, kary, odszkodowania, zadośćuczynienia i wszystkie inne wydatki i koszty w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

 16. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia regulujące stosunek między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania
  dóbr osobistych osób trzecich i Usługodawcy oraz poszanowania dobrych obyczajów.

V. DOSTĘP DO NEWSLETTERA

 1. Użytkownik może na swoje życzenie uzyskać dostęp do Newslettera

 2. W celu uzyskania dostępu do Newslettera Użytkownik:

a) dokonuje rejestracji w danym Serwisie
b) wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera.

 1. Newslettery udostępniane są nieodpłatnie.

 2. Pierwsze udostępnienie Newslettera następuje po spełnieniu przez Użytkownika warunków, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

 3. Newsletter będzie przesyłany na adres e-mail Użytownika, z częstotliwością obowiązującą w serwisie.

 4. Zgoda na otrzymywanie Newslettera jest wyrażana na czas nieoznaczony.

 5. Świadczeniodawca może wypowiedzieć usługę dostarczania Newslettera z ważnych przyczyn, takich jak: zaprzestanie udostępniania serwisu, awaria uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie serwisu, podjęcie decyzji o zakończeniu świadczenia usługi Newslettera w stosunku do wszystkich Użytkowników. O wypowiedzeniu usługi Newslettra Świadczeniodawca powiadomi Użytkownika z 14-dniowym wypowiedzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, spowodowanych zdarzeniami niezależnymi od Świadczeniodawcy, którymi nie mógł zapobiec, takimi jak awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie serwisu.

 6. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdym czasie.

  VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Świadczeniodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym
  między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Świadczeniodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  nazwisko i imiona Użytkownika lub jego login;
  adres poczty elektronicznej.

 3. Udostępniając formularz rejestracyjny Świadczeniodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w
  celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi dostępu do serwisu i innych usług przez Świadczeniodawcę.

 4. W przypadku uzyskania przez Świadczeniodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Świadczeniodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 5. Świadczeniodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług
  (dane eksploatacyjne):

  • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu;

  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług;

 6. Świadczeniodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
  prawo do przenoszenia, danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 8. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 9. Użytkownik Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa powyżej, korzystając własnego Konta Użytkownika.

 10. Świadczeniodawca może, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

 11. Świadczniodawca może używać plików „cookies” kiedy Użytkownik odwiedza serwis. Pliki „cookies” są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.

 12. Świadczeniodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy serwisem Świadczeniodawcy a współpracującymi z nim innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi
  plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną. Świadczeniodawca zastrzega, że wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.

 13. Świadczeniodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w serwisie.

  VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres: kontakt@freedommedia.pl

 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz: w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę Konta (login), a w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Użytkownika, podany Świadczeniodawcy.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania serwisu, kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Świadczeniodawcę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać może zostać przedłużony o 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Świadczeniodawca informuje składającego reklamację Użytkownika drogą elektroniczną.

 5. Świadczeniodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Świadczeniodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane
  Użytkowników na łamach serwisu i będą obowiązywać od chwili
  opublikowania Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.

 2. Według najlepszej wiedzy Świadczeniodawcy nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem serwisu.

 3. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Usługodawcą w sprawie funkcjonowania serwisu, Użytkownik może uzyskać
  pod adresem mailowym kontakt@freedommedia.pl.

 4. Do stosunków między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy
  sąd powszechny.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.07.2021

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]